• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จำหน่ายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ (คละแบบ) ภายในส่วนจัดแสดงเกาะนก สวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ (คละแบบ) ภายในส่วนจัดแสดงเกาะนก สวนสัตว์ดุสิต ราคากลาง ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการขอรับเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘ หรือ www.dusit@zoothailand.org (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร