• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท จำนวนเงิน ๙,๖๒๒,๗๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org หรือ www.dusit@zoothai.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร