• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของระบบเครือข่ายหลักองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของระบบเครือข่ายหลักองค์การสวนสัตว์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น งบประมาณ ๔,๐๓๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร