• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และห้องทำงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และห้องทำงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำนักการเงินและทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๗๔,๔๕๗.๒๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ดังนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร