• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อปืนยิงยาสลบพร้อมลูกดอก

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปืนยิงยาสลบพร้อมลูกดอก ตามรายการ ดังนี้  ชุดปืนยิงยาสลบพร้อมลูกดอก   จำนวน  1  ชุด  ราคากลางของงานซื้อปืนยิงยาสลบพร้อมลูกดอก จำนวน  1  ชุด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ  ฝ่ายบริหาร   งานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ในวันที่  13 มกราคม 2560 ถึงวันที่  23 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น. ถึง เวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.zoothailand.org ,www.songkhlazoo.comและ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร