• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารสำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                                     สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารสำรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จำนวน ๗๓,๕๑๘ คน วงเงิน ๑,๖๙๐,๙๑๔.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร