• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)จ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ Information Security Management System (ISMS) และระบบประชุมทางไกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ information Security Management System (ISMS) และระบบประชุมทางไกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๓,๙๕๙,๗๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร