• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                                   ด้วย สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑,๕๑๖,๐๒๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)

                                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , ww.zoothailand.org และwww.chiangmaizoo.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๒ ๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร