• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง สอบราคาจ้างผู้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผลิตสารคดีในรายการโทรทัศน์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผลิต   สารคดีในรายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร