• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการงานทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการงานทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑,๑๑๙,๓๓๓.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์) และราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๑๙,๓๓๓.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร