• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียน ตามนโยบายแห่งรัฐ

องค์การสวนสัตว์ สนองนโยบายรัฐบาลซื้อข้าวช่วยชาวนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพื้นที่อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (8 ธันวาคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น “องค์การสวนสัตว์ ซื้อข้าวช่วยชาวนาบนพื้นที่ปล่อยนกกระเรียน ตามนโยบายแห่งรัฐ” 

การดำเนินงานโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำเกษตรระบบอินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้แผนโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์การสวนสัตว์ และเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต จนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้สำเร็จ

นายสุเมธ กมลนรนาถ รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวถึง การขานรับนโยบายในการซื้อข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ว่า ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่สอดรับกับการสนับสนุนและสร้างเสถียรภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นการซื้อข้าวจากชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ เสมือนเป็นการตอบแทนเกษตรกรกลุ่มนี้ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ด้วยการนำระบบผลิตข้าวอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นกกระเรียนฯที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติยังคงมีชีวิตรอดและดำรงชีพอยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกันมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่องค์การสวนสัตว์ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากสภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติของประเทศไทย จนนำไปสู่การต่อยอดความสำเร็จตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

“การซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จำนวน 30 ตัน (30,000 กิโลกรัม) ในครั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นของขวัญแทนคำอวยพรในเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือเป็น

การสร้างรายได้ให้กับชุนชมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีดำริทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนในพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความมั่นคงในระบบนิเวศในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ชุมชน และ สัตว์ป่า ที่ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์อนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมโยงและต่อยอดไปถึงความสำเร็จของกระบวนการผลิตของชุมชนในท้องถิ่น ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

นอกจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่องค์การสวนสัตว์ ได้สนองงานด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนได้ตระหนักถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และถือเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

    “การสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ยึดต้นแบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ในการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมีสติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง”

    สวนสัตว์ดุสิต ได้จัดส่วนแสดงลิงแสมทรงเลี้ยง คุณสมศักดิ์ คุณสมศรี ซึ่งพระบาทสมเด็จ        พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิตเป็นผู้ดูแล... ทุกท่านสามารถชมความน่ารักของลิงแสมทรงเลี้ยงคู่นี้ได้ทุกวัน  

    ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในความดูแล 7 แห่ง และ 1 โครงการ คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น          สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์การสวนสัตว์

โทร. 02-282 7111-3 ต่อ 153, 154

www.zoothailand.org

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร