• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                            สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๓๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๓๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร