• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การสวนสัตว์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,076,600.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

มีกำหนดการจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร