• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงานและกำหนดการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6) ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง (รอบ 2) จำนวน 18 ราย ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงาน (รอบ 2)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6) 
ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง
จำนวน 18 ราย ดังนี้

1 นายศพิยวัฒน์ ตันติดิษย์
2 นางสาวประภาวรรณ เก่งการณ์
3. นายแสนภูมิ ภู่ทอง
4. นางสาวดารณี มณีมัย
5. นางสาวฐิติมา นามนา
6. นางสาวภัสร์ชนกพรรณ์ โตวรรณ
7. นางสาวนิสารัตน์ หนีเมืองนอก
8. นางสาวอรรจณ์ชัชชญาณ์ ยอดสิงห์
9. นางสาวไพรินทร์ แย้มศรวล
10. ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย
11. นายพงศ์ธร จั่นแก้ว
12. นายธีรธัช หารสกุล
13.นางสาวสุชานาถ อรุณโชติ
14. นายกิตติพันธ์ คำบุญรัตน์
15. นางสาวสุดาพร กำเนิดสิงห์
16. นายปิยะวัฒน์ ดำน้อย
17. นางสาวกรณรรน ไม่โศก
18. นายภวิษณ์ วรเลิศ

กำหนดสอบคัดเลือก
****วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559****
เวลา 08.30 - 09.00 น. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบวัดสมรรถนะประจำตำแหน่ง
เวลา 13.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ชั้น 2

***หมายเหตุ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 65 % ของคะแนนสอบความรู้ทั่วไป คะแนนสอบสมรรถนะประจำตำแหน่ง และคะแนนสัมภาษณ์

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
--- จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง-----

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร