• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   สวนสัตว์เชียงใหม่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๓๗๗,๒๐๐.- บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๓๖,๙๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร