• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์

                         สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางการจัดซื้อสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร