• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างหาช่างผู้ชำนาญการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ส่วนแสดงแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

       สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างหาช่างผู้ชำนาญการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ส่วนแสดงแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๐๘,๑๖๐.- บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๘,๑๖๐.- บาท    (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร