• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักวิจัย ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักวิจัย ภายในสวนสัตว์    เปิดเขาเขียว เพื่อให้อาคารหอพักนักวิจัยมีสภาพที่รองรับการใช้งานได้ดี และเป็นศูนย์กลางในการพักอาศัยสำหรับปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งมีราคากลางงานปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน  ๘๑๑,๐๘๙.๔๓ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร