• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชาวกูย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ครั้งที่ 4

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบศูนย์วัฒนธรรมชาวกูย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณค่าก่อสร้าง 25,977,920.-บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าออกแบบ 479,613.60.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร