• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6) ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง จำนวน 20 ราย ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6) 
ฝ่ายประชุมและพิธีการ สังกัดสำนักบริหารกลาง
จำนวน 20 ราย ดังนี้

1 นางสาวเพชรรัตน์ ชัยลาด
2 นางสาวประภาวรรณ เก่งการณ์
3 นางสาวกานต์รวี ดิษผล
4 นางสาวนิสารัตน์ หนีเมืองนอก
5 นางสาวจันทร์นิภา จิตต์ซื่อ
6 นางสาวอนงค์นาถ ด้วงหมี
7 นางสาวเมธาวี หนีเมืองนอก
8 นายสรยุทธ เนืองนองนิล
9 นายสุรเดช รักวงษ์
10 นายพินิจ ฤทธิ์เดช
11 นางสาวสุรียาภา สีเทา
12 นางสาววรินทยา รินทร์แก้วงาม
13 นางสาวนฐพร สุขสำเนียง
14 นายเด็ดดวง ไข่นุ่น
15 นายโอฬาร ฤทธิ์รักษา
16 นางสาวกานติญา นัยนิตย์
17 นางสาวศศิมา อุ่นเรือน
18 นางสาวภัคธิญารมย์ ทัศมาลัย
19 นางสาวสุดาพร กำเนิดสิงห์
20 นายดรุณวิทย์ ม่วงยัง

กำหนดสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 - 09.40 น. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 09.40 - 16.00 น. สอบวัดสมรรถนะประจำตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ชั้น 2

***หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 65 % (คะแนนสอบความรู้ทั่วไป และ คะแนนสอบวัดสมรรถนะฯ)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 
--- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์---

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
--- สอบสัมภาษณ์ ---

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร