• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชาวกูย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ครั้งที่ ๓

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะจ้างออกแบบศูนย์วัฒนธรรมชาวกูย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณ ค่าก่อสร้าง ๒๕,๙๗๗,๙๒๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าออกแบบ ๔๗๙,๖๑๓.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร