• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อสส.ร่วมกับ สผ. ต่อยอดการอนุรักษ์ที่สำคัญระดับโลกของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรสหประชาชาติกับรัฐบาลไทย

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)อนุรักษ์ถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ถือว่ามีความสำคัญระดับโลก ภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์กรสหประชาชาติกับรัฐบาลไทย (United Nations Partnership Framework 2012-2016) 

วันจันทร์ที่13มิถุนายน 2559เวลา 10.00 น.นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานการแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์กรสหประชาชาติกับรัฐบาลไทย (United Nations Partnership Framework 2012-2016) มีแนวคิดพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง โดยมีหน่วยงานหลักที่ร่วมในการดำเนินงาน คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นดำเนินโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 

 

รวมทั้งภาคประชาชน ที่ให้การสนับสนุน จนทำให้การดำเนินงานของโครงการเป็นผลสำเร็จและถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม ที่สามารถนำประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเคยเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยกว่า 40 ปี ให้กลับมาสู่ถิ่นอาศัยเดิมตามธรรมชาติของพวกมันได้อีกครั้ง 

    “สำหรับวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรู้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัยแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ” นายเบญจพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม นกกระเรียนพันธุ์ไทย ถือเป็นหนึ่งใน ๓ ชนิดพันธุ์หลักที่ถูกคัดเลือกให้เป็นชนิดพันธุ์เป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการ เนื่องจากความที่เป็นสัตว์ป่าหายากที่เคยสูญพันธุ์ และเพิ่งถูกฟื้นฟูประชากรกลับมาจากการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังจัดเป็นนกบินได้ที่มีความสูงที่สุดในโลก ที่มีความสวยงาม มีพฤติกรรมที่เปราะบางต่อการถูกรบกวนจากมนุษย์ และมีถิ่นอาศัยอยู่ในธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจากสถานภาพที่ไม่มั่นคง และยังมีพื้นที่อาศัยทับซ้อนกับพื้นที่กิจกรรมของมนุษย์ จึงทำให้พวกมันพร้อมที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติอีกครั้ง หากไม่ได้รับการดูแล และการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

    จากความสำเร็จที่ผ่านมา สามารถปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว 70 ตัว และประมาณ 40 ตัว ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ ได้ตระหนักถึงกระบวนการดำเนินงานที่ยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะมุ่งอนุรักษ์เฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทย แต่ยังคำนึงถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญ ซึ่งต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครองดูแล และฟื้นฟูให้มีสุขภาพดี รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบุรีรัมย์    ที่ควรได้รับประโยชน์ จากการร่วมกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ภายใต้แนวคิด “นกอยู่รอด ชุมชนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

............................................................................

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร