• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 10 อนาคตสัตว์ป่าในมือเรา

 

งานสัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์ คร้ังที่ 10

ภายใต้หัวข้อ อนาคตสัตว์ป่าในมือเรา  "The future of wildlife is in our hands"

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

ร่วมส่งผลงานวิชาการนำเสนอภายในงานสัมมนา ได้ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์

ภายใต้หัวข้อ เนื้อหาผลงานทางวิชาการ ดังนี้

1. การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า

2. การอนุรักษ์สัตว์ป่า

3. นิเวศวิทยาสัตว์ป่า

4. วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ป่า

5. พันธุศาสตร์

6. โรคและสุขภาพสัตว์ป่า

7. สิ่งแวดล้อมศึกษาและสื่อความหมายธรรมชาติ

8. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

9. การส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ป่า

ส่งผลงานได้ที่ E-MAIL : zooseminar10@gmail.com

( Downlond แบบฟอร์มส่งผลงาน ลิงค์ด้านล่าง)

หมดเขตส่งผลงาน 20 มิถุนายน 2558 (ขยายเวลาส่งผลงานถึง 27 มิถุนายน 2558) 

 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

บุคคลทั่วไปท่านละ 1,000 บาท

นิสิต นักศึกษา 500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-282-7111 ต่อ 161-162

โทรสาร 02-282-9104 / 02-2826125

WWW.FACEBOOK.COM/ZPOTHAILAND

E-MAIL : zooseminar10@gmail.com

 

จัดโดย

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักอนุรักษ์ และวิจัย

สวนสัตว์ดุสิต

 

ผลการพิจารณาบทความทางวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

เอกสารและกำหนดการประชุม

( Downlond ลิงค์ด้านล่าง)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร