• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์  ทุกแห่งภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๒,๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร