• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือกับกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 


   วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ องค์การสวนสัตว์โดยพันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร ประธานในพิธีในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่อกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากร และนักศึกษาในสาขาที่มีการตกลงร่วมกัน
๒. เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การพัฒนา รวมถึงข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร