• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดแหล่งการเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ และการยกระดับเป็นสังคมการเรียนรู้

 

คณะทำงานพัฒนางานด้านการศึกษาองค์การสวนสัตว์ ได้มีการประชุมทบทวนมาตรฐานการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐานหลัก ได้แก่
1. นโยบายและจุดมุ่งหมาย
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านการจัดการเรียนรู้
4. การติดตามและประเมินผล
และสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลัก ได้แก่
1. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2. การมีส่วนร่วม (Participation)
3. ความสามารถในการดำเนินงาน (Performance)  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร