• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงิน 12 ล้านบาท

 

วันที่ 8 เมษายน 2559
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ. อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงิน 12 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ประจำปี 2559 ให้ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมด้วย

ณ.ห้องประชุม 1207 อาคาร 1 สำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์

องค์การสวนสัตว์ ยังได้งบเพิ่มเติมในโครงการช้างคืนถิ่น งบส่งเสริมเยาวชน เรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติ รักสัตว์และสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์จริงที่สัมผัสได้ และงบการบูรณะอาคารเรือนกระจกสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่สำคัญ หลังจากได้รับมอบเงินแล้ว ยังได้มีการประชุม หารือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตามภารกิจขององค์การสวนสัตว์ และเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตามที่ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้กล่าวต่อที่ประชุม

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร