• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าครั้งที่ 7”

สรุปงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 7” 

วันที่ 6 - 11 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “จากพื้นฐานสู่การนาไปใช้ (Basic to Application)” โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปินตุง (National Pingtung University of Science and Technology) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2559 จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ และวิทยาการสืบพันธุ์ ที่อาคารพิเชษฐ์เหลืองทองคา ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 เป็นภาคปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบคุณภาพ และการแช่แข็งน้าเชื้อ การเหนี่ยวนาการเป็นสัด และการแช่แข็ง ตัวอ่อน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เน้นการศึกษาในสัตว์ป่าตระกูลกวาง ได้แก่ ละมั่ง (Eld’s deer, Rucervus eldii) จัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติ เนื้อทราย (Hog deer, Axis porcinus) ซึ่งเป็นกวางขนาดเล็ก ที่เกือบสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติเมืองไทย และกวางรูซ่า (Rusa deer, Rusa timorensis) ซึ่งเป็นกวางที่นาเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นสัตว์เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีจานวนประชากรมากสามารถนามาใช้ศึกษาเป็นต้นแบบให้กับสัตว์ป่าตระกูลกวางที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นๆต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร