• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รายงานประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประจําปี ๒๕๕๘ องค์การสวนสัตว์ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ รวบรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญขององค์การสวนสัตว์ในรอบปี ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การสวนสัตว์ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร