• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา ภายในโครงการ  คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าภูดิน  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๒๔,๕๗๕,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร