• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

อสส. รับทุนกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยอย่างยั่งยืนร่วมกับ สผ.

องค์การสวนสัตว์ได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF)25.6 ล้านบาท ต่อยอดโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยภายหลังประสบความสำเร็จสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 72 ตัวแล้ว


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเบญจพล นาคประเสริฐผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ในประเด็นองค์การสวนสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF)ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ในการร่วมกันทำโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต 

        โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยถือเป็น 1 ใน 3 โครงการย่อยภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต (Flora and Fauna project)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับเป็นถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยและชนิดพันธุ์หายาก โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 25,600,000บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนบาท) ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2558–2562

        นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่องค์การสวนสัตว์ได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ เกิดจากความสำเร็จของนักวิจัยสวนสัตว์นครราชสีมา และนักวิจัยขององค์การสวนสัตว์ ตลอดจนพันธมิตรทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงกลับคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย ภายใต้กรอบงานวิจัย 5 ปี ในช่วง 2552-2556 ที่ผ่านมา จนกระทั่งสามารถทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยสู่พื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นผลสำเร็จ

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ได้ทำการปล่อยกระเรียนพันธุ์ไทยกลับสู่พื้นที่ธรรมชาติ ไปแล้วจำนวน 72 ตัว ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของงานทางด้านการอนุรักษ์ ที่สามารถนำสัตว์ป่าที่เคยมีสถานภาพสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับคืนถิ่นอาศัยได้อีกครั้ง นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ยังมีแผนต่อยอดโครงการดังกล่าวสู่ชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้สึกตระหนัก รัก และหวงแหน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ ส่งผลให้องค์การสวนสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ซึ่งการได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จในกระบวนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility;GEF) ซึ่งให้การสนับสนุนแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถดำเนินโครงการที่เน้นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโลกในนาม “โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Flora and Fauna project)” โดยการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (2558-2562) งบประมาณรวม 1,758,904 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมีเป้าประสงค์สำคัญในการอนุรักษ์ความหลายหลายของพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง หรือในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัย การดำเนินงานเริ่มในสามชนิดพันธุ์แรก คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์, นกชายเลนปากช้อน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพลับพลึงธาร ในพื้นที่จังหวัดระนองในส่วนของ องค์การสวนสัตว์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินโครงการในส่วนของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการบันทึกข้อตกลงร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินทั้งสิ้น 732,810 ดอลล่าร์หสรัฐ หรือประมาณ 25,600,000บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนบาท) ภายใต้ตัวชี้วัดในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการด้านประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ทั้งทางด้านนโยบาย แผนงาน และฐานข้อมูลในระดับชนิดพันธุ์ รวมทั้งมีการจัดการพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมให้เป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ โดยเน้นในส่วนของการพัฒนางานทางด้านเกษตรอินทรีย์ และการสร้างความตระหนัก โดยสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถูกต้อง และลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง 1 โครงการ คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์สงขลา และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์มีภารกิจหลักทางด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร