• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เอกสารแนบดังนี้
๑. กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปี 2559
๒. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสวนสัตว์ ปี 2559
๓. ประกาศ องค์การสวนสัตว์ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปี 2559
๔. แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2559
๕. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2559-2564

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร