• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน สำนักกฎหมาย 2 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย จำนวน ๑ อัตรา

1.นายธงชัย  โคตรเพชร

2.นางสาวสุปราณี  เอกอุ

3.นายนนท์ธนัย  ตลับทอง

4.นายณัฐวุฒ  ใจสำริด

ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา

1.นางสาวพัชรี  นนทะวงษ์

2.นางสาวพรทิพย์  ฤกษ์พิชัย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร