• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) อาหารสัตว์ประเภทที่ 5 หญ้าสดและหญ้าแห้ง

                          สวนสัตว์เชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ประเภท ได้แก่ อาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ หญ้าสดและหญ้าแห้ง จำนวน ๑,๘๔๒,๑๖๕.- บาท 

                          กำหนดการรับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่

                         กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย

                        ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารการประกวด ราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  8 มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 13 มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๒-๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ - ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ,เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร