• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร