• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักกฎหมาย 2 อัตรา

ด้วยองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

                   ๑). ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

                    ๒). ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี การเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ   และการจัดการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

                   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์  สังกัดสำนักกฎหมาย ดังต่อไปนี้

                                ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

นายธงชัย   โคตรเพชร

นายณันทวุฒิ  เหมือนหมาย

นางสาวสุปราณี  เอกอุ

นายโสภณวิชญ์  ศรีเดช

นางสาวสีรุ้ง  สินตะคุ

นายนนท์ธนัย  ตลับทอง

นายวุฒิชัย  สาแล

นายชิน  เดชภิรัตนมงคล

นางสาวณฑิชา  นากสุวรรณชาติ

๑๐

นายณัฐวุฒ  ใจสำริด

                                 ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจันทิมา  อินสุพรรณ์

นางสาวอำพรรณ   คุณธรรมมั่นคง

นางสาวพัชรี  นนทะวงษ์

นางสาวพรทิพย์  ฤกษ์พิชัย

                   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์  (ระดับปริญญาตรี) ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการคัดเลือกตามตารางคัดเลือกฯ ดังนี้

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชา/คะแนน

สถานที่สอบ

๑.ลูกจ้างรายเดือน

ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย

(ระดับปริญญาตรี)

 

๒.ลูกจ้างรายเดือน

ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง

(ระดับปริญญาตรี)

 

๑ – ๑๐

 

 

 

๑ - ๔

วันจันทร์ที่             ๑๑ มกราคม

๒๕๕๙

 

 

วันจันทร์ที่                  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

 

 

 

๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.

 

 

 

๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ข้อสอบวัดสมรรถะประจำตำแหน่ง

  (สอบข้อเขียน)

 

 

ข้อสอบวัดสมรรถะประจำตำแหน่ง

  (สอบข้อเขียน)

ห้องประชุม            ห้องเก้งเผือก ชั้น ๒

ภายในสวนสัตว์ดุสิต

 

 

ห้องประชุม            ห้องเก้งเผือก ชั้น ๒

ภายในสวนสัตว์ดุสิต

                   ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการสอบ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙                                                                                                                     

                             ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๗   ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร