• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (3-6) สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน องค์การสวนสัตว์

ประกาศ
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (3-6) 
สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน องค์การสวนสัตว์  
 
   ลำดับ ชื่อ-นามสกุล  
  1 น.ส.ประภาศรี โชติเชียรศรี  
  2 น.ส.รุ่งนภา ไตรจินดา  
  3 น.ส.วันนิสา วงจันทร์  
  4 น.ส.ภวิตา พรมมินทร์  
  5 น.ส.ปารมี เพลาจันทร์  
  6 น.ส.วาสนา บุญสนิท  
  7 น.ส.อาภัสนันท์ นามจันโท  
  8 น.ส.เบญจมาศ เกียรติศักดิ์กำธร  
         
         
  กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
  ทาง www.zoothailand.org และ www.facebook.com/hr.zpo  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร