• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา วงเงิน ๓๗๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึงเวลา   ๑๐:๐๐ น. ณ สวนสัตว์สงลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.zoothailand.org ,www.songkhlazoo.comและ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวัน และเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร