• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

องค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี   

     แผนนโยบายการปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารองค์การสวนสัตว์มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์บรรลุตามภารกิจ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มนโยบายหลัก  ๖ ด้านนโยบายปฏิบัติงาน และ ๒๕ เรื่องแผนงาน เป็นแผนปฏิบัติงาน รายปี ประจำรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

 กลุ่มงานนโยบายด้านสังคมและการบริหารองค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๔ ด้าน 

 

๑.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ๙ เรื่อง 

๑.๑ การบริหารองค์การสวนสัตว์ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ด้วยค่านิยม ๑๒ ประการ

๑.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล    

๑.๓ การบริหารจัดการ ตามข้อตกลง ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน    

๑.๔ การบริการจัดการด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล

๑.๕  การสร้างบทบาทและภาวะผู้นำ     

๑.๖  การจัดทำเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสวนสัตว์

๑.๗  การติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

๑.๘  การลดค่าใช้จ่ายภายในองค์การสวนสัตว์

๑.๙  การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า    

๒.นโยบายด้านการจัดการสวนสัตว์    ๕ เรื่อง  

๒.๑ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Zoo     

๒.๒ การดำเนินการเพื่อความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์    

๒.๓  การนำงานวิชาการของสวนสัตว์ เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ    

๒.๔  การพัฒนาการจัดการสวนสัตว์ขั้นสูง

        

๓. นโยบายด้านการศึกษา ๓ เรื่อง  

๓.๑ การจัดทำสวนสัตว์เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้

๓.๒ การพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำภูมิภาค

๓.๓ การยกระดับบทบาทของสวนสัตว์สู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning

 

๔. นโยบายด้านการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ๓ เรื่อง  

๔.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ

๔.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ระหว่างประเทศ 

๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 

กลุ่มงานนโยบายด้านธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ประกอบด้วย นโยบาย ๒ ด้าน 

๕.นโยบายด้านการเพิ่มรายได้และพัฒนาธุรกิจ  ๓  เรื่อง 

๕.๑  การเพิ่มรายได้ขององค์การสวนสัตว์

๕.๒  การเพิ่มจำนวนผู้เที่ยวชมและใช้บริการภายในสวนสัตว์ 

๕.๓   การติดตามและประเมินผลการบริหารสัญญาเชิงธุรกิจ

๕.๔    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

๖. นโยบายการรักษาภาพลักษณ์องค์กรและการให้บริการที่เป็นเลิศ  ๓ เรื่อง 

๖.๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นหน่วยงานอนุรักษ์และให้ความรู้ด้านสัตว์ป่า

๖.๒ แผนการสำรวจเพื่อพัฒนาความพึงพอใจในสินค้าและบริการของสวนสัตว์ทุกแห่ง

๖.๓ แผนงานบริการเพื่อสังคม CSR

 

    ทั้งนี้ เมื่อสามารถกำหนดกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ ได้อย่างเป็นระบบ โดยให้มีความสามารถในการประเมินสถานภาพการดำเนินงาน  นำผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   ไปสู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล  องค์การสวนสัตว์จะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยั่งยืน ทั้งด้านฐานรายได้องค์กร  ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติ ในการได้ปฏิบัติงานหน้าที่ในหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทิศทางก้าวหน้าในอาชีพ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร