• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขายทรัพย์สินขององค์การสวนสัตว์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

องค์การสวนสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินขององค์การที่เสื่อมสภาพ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓๗ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร