• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

กฟผ. ร่วมกับ อสส. ปลูกป่าให้ช้าง พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น

กฟผ. ร่วมกับ อสส. ปลูกป่าให้ช้าง พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

กฟผ. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์  “ปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์” บนพื้นที่ 300 ไร่ ในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อคืนความสมบูรณ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน

ซึ่งองค์การสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกล้าไม้ที่จะปลูก ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัดชื่อว่า “กันเกรา” และมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด  อาทิ ต้นมะกำ, ต้นมะค่าโมง, ต้นประดู่, ต้นยางนา  เป็นต้น สำหรับบรรยากาศการปลูกป่าครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้นำช้างร่วมขบวนขนกล้าไม้เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ 300 ไร่ ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดสุรินทร์ ทสจ.สุรินทร์ ททท.สุรินทร์ หน่วยงานท้องถิ่น (อบจ., อบต.) ฯลฯ ในงานได้จัดนิทรรศการความเป็นมาของโครงการฯ ด้วย

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,782,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นความเป็นอยู่บนพื้นฐานหมู่บ้านช้างเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ ความมั่งคั่งของอาหารช้าง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้อู่อารยะธรรมลุ่มน้ำโขง ชี มูล กวย อาเจียง หมู่บ้านคนเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้างเร่ร่อนที่เป็นปัญหาอยู่ในเมืองใหญ่ในปัจจุบัน ควาญช้างนำช้างมาเดินเร่ขายอาหารช้าง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทำให้ช้างเกิดการบาดเจ็บ และล้มตายจากอุบัติเหตุ บางครั้งเกิดความเครียด อาละวาดทำร้ายประชาชนให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่าดงภูดิน ประมาณ 7,000 ไร่

สำหรับโครงการ“ปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์” ในพื้นที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จะมีแผนดำเนินการบำรุงรักษาต่อเนื่องจนถึงปี 2560 เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว กลายเป็นป่าของช้างอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนคนและช้างสามารถใช้ประโยชน์จากป่า อันเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์และ กฟผ. ยังมีแผนปลูกป่าร่วมกันในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีต่อไป อีกด้วย 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร