• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์​ (สวนสัตว์ขอนแก่น)

           จากเหตุการณ์ รถนำเที่ยวภายในสวนสัตว์ เกิดประสบอุบัติเหตุ ทางองค์การสวนสัตว์ ได้ตั้ง "ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ อาคาร Welcome Center สัตว์ขอนแก่น และ โรงแรมโฆษะ ชั้น 2 ห้องมงกุฏทับทิม  จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานชั่วคราว) เฉพาะวันที่ 7 - 16 กรกฏาคม 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุในครั้งนี้

รายละเอียดเพื่อเติมที่เอกสารแนบด้านล่าง

รายชื่อผู้ประสานงานของสวนสัตว์ขอนแก่น Call Center
นางทิพาวดี กิตติคุณ Call Center   081-764-6256
นายสิทธิพร กาศสาริกรรม Call Center 094-892-8968
นายไพโรจน์ ภู่รจนา Call Center 088-557-4537
นายอัสม์ ประภัสสร โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 082-191-7251
นายชวกร ชินโชคเจริญ โรงพยาบาลนำ้พอง 086-468-6597
นางสาววัลลภา ทองโพธิ์ โรงพยาบาลขอนแก่น - ราม 084-743-9741
นายอณุกร น้อยมี โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 086-322-8532
นางศรัญญา ปานขาว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 089-711-7077
นายวสันต์ ถาอุดม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 087-638-4152
นสพ.ชวิน ไชยสงคราม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 081-050-3882

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร