• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์

 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ

 

นายชวลิต  ชูขจร

 

นายเวทย์  นุชเจริญ

 

รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา  ชันซื่อ

 

ผศ.ดร.กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์

 

ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

 

นายสมบัติ อนันตรัมพร

 

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ

 

พันเอกขจรศักดิ์  ไทยประยูร

 

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

 

 

 

 

     

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร