• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ จับมือ BEDO เปิดศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ ที่สวนสัตว์ดุสิต

องค์การสวนสัตว์ จับมือ BEDO เปิดศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ ที่สวนสัตว์ดุสิต

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 วันนี้ (11 มิถุนายน 2558) นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสำหรับคนเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 ในปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้ถูกทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่รักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นจำนวนมาก  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการให้ทำความเข้าใจใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ
  1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางสังคม 
  3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
 ทั้ง 2 หน่วยงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ ร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) หรือ BEDO (สพภ.) จัดทำศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่สวนสัตว์ดุสิต 
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป บนพื้นที่ 118 ไร่ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากมาย อันเคยเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์รัชกาลที่ 5 มีสัตว์ป่าหายากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์คู่ควรแก่การอนุรักษ์ มีประชาชน
เข้าชมสวนสัตว์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์แก่คนเมืองรวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยแท้จริง

       

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร