• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

ลูกจ้างรายเดือน สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์

๑. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการ

      ๑. นางสาวชนิกานต์ นุ่มบัว  

        ๒. นายพีระพงษ์ ทิสา

        ๓. นางสาวศุภรัตน์ สวัสดิ์คุ้ม

        ๔. นางสาวกาญจนา ศรีสุข

        ๕. นางสวรรค์พร  จัตุรัส

        ๖. นายวราวุฒิ เปรมกมล

        ๗. นางสาวพัชราภรณ์ เซ็นสาส์น

๒. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานขับรถ

        - นายนพพร ศิริไทย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

๘.๓๐ น.        ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ทดสอบความรู้ ความสามารถ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    สอบสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุมเก้งเผือก  อาคารพิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์ดุสิต

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร