• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายส่งแรงต่ำและระบบแสงสว่างพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายส่งแรงต่ำและระบบแสงสว่างพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 2 ตัว วงเงินงบประมาณ  13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานจ้างดังกล่าว

                   ผูู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

                        สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่

                        สถานที่ติดต่อ  สวนสัตว์สงขลา ที่อยู่ 189  หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000

                        โทรศัพท์              0-7459-8840

                        โทรสาร               0-7459-8840

                        เว็บไซด์               www.zoothailand.org,

                        สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร