• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศของโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

 

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่

เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศของโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

--------------------------

                   สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศของโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  และราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๑,๕๒๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง สอบราคาจ้าง

            ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

            ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

            ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            ๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง             

            ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ       

           ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ          

           ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

            ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            ๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรเครื่องกล ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคี และต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่         งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org, www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ - ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   เดือน   มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๘

 

(นายกาญจน์ชัย   แสนวงศ์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร