• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่

เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

-------------------------------

 

                   สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณออกแบบ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมโดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

                   ๒. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการเสนองานรายอื่น ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๔. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕. ผู้ให้บริการเสนองาน ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                             กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดใน  ราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘          ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ – ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   ๙   เดือน   มีนาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๘

 

(นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร