• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธาน ต่อในงานอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่ง หน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

การนี้จึงได้จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ บริเวณสวนสัตว์เปิดเขา เขียว ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้ เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของ ทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย รวมทั้งเป็นวาระที่จะเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก ด้วย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.rspg.or.th/

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
กิจกรรมโครงการ 
-
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ข้อมูลพรรณไม้    
-
เอกสารโครงการ
- โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร