• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์โคราช

โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา จัด ต่อเนื่องเป็นปีที่7  สำหรับปีงบประมาณงบประมาณ  2552   เริ่มตุลาคม นายบัญญัติ  อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าโครงการดีดีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ใน สวนสัตว์ คือโครงการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีงบประมาณ  2552 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้

ที่สำคัญสวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ต้นแบบตลอด ชีวิตในบริบทสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามา ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้วยเกณฑ์การรับนักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงระดับ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   เงื่อนไขต้องเป็นโรงเรียนด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นธุระกันดาร หรือมีงบประมาณ จำกัดในการศึกษานอกสถานที่ มี  2  รูปแบบการเรียนรู้   คือ ค่ายพักแรม  2  วัน  1  คืน และ 1 วันมาเช้าเย็นกลับรับจำนวน 75,000 คน โครงการมาเช้าเย็นกลับ  สำหรับโครงการเข้าค่ายพักแรม  1 คืน  2 วัน รับจำนวน  22,000  คนเท่านั้น  ข่าวดี คือสวนสัตว์โคราชได้รับงบประมาณกว่า 20  ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารพักแรมที่มาตรฐานลานแคมป์ไฟ  พร้อมสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครัน  รองรับนักเรียนได้ถึงคืนละ 500  คน  จะเปิดบริการ ได้ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้

 

สวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ในสวนสัตว์”  ตั้งแต่บัดนี้ สมัครก่อนได้ก่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์  0-4493-4537-8 ทุกวัน
************************************************
ข่าวลำดับที่   25  /  2551
วันที่ 21 กรกฎาคม 51
นายบัญญัติ   อินทร์สุวรรณ์   ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
นางสาวรสสุคนธ์  จุยคำวงค์  หัวหน้าแผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์
โทร. 044-934-537-8 www.zookoratzoo.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร